Serveis

 • Assessorament comptable. 
 • Gestió d’assentaments comptables, obertura i tancament de l’exercici, segons NPGC.
 • Balanços i resultats comptables trimestrals i anuals.
 • Elaboració dels estats financers.
 • Confecció i legalització de llibres comptables oficials.
 • Confecció i Dipòsit de comptes Anuals en el Registre Mercantil.

Assessorem els nostres clients en totes les qüestions relatives a fiscalitat i tributació d’impostos, tant a nivell particular com empresarial i autònoms.

Els principals serveis:

 • Assessorament en l’àmbit tributari per a Autònoms i Empreses.
 • Gestions i liquidacions tributàries adequades a les teves necessitats:  IVA (Model 303/390), IRPF (Model 130/131/100), Pagaments a compte d’IRPF (Models 115/180) , Imposat de Societats (Model 200/202), Operacions Intracomunitàries (Model 349), Intrastat, SII.
 • Requeriments, inspeccions, Recursos i Reclamacions administratives davant AGÈNCIA TRIBUTÀRIA (AEAT).
 • Ajornaments i fraccionaments dels deutes amb hisenda.
 • Confecció de llibres registro d’IVA i IRPF, tant per a Estimació Directa com estimació objectiva  (mòduls).
 • Gestió censal: alta, baixa i modificació (models 036/037/030)
 • Revisió i assessorament per a la confecció de factures emeses.
 • Gestió de la Declaració de Renda i de l’Impost sobre el Patrimoni.
 • També tramitem declaracions complementàries i fora de termini.

Assessorament integral a empreses, autònoms i particulars en qualsevol problemàtica derivada del món laboral, i les nostres gestions abasten l’assessorament, consultoria, gestions i tràmits de tots els aspectes legals i administratius.

Oferim entre altres serveis:

 • Assessorament previ a l’activitat laboral.
 • Assessorament Règim de la Seguretat Social: General, Autònoms, Servei Domèstic…
 • Altes, baixes i modificacions en el règim especial de treballadors autònoms.
 • Inscripció d’empreses a la Seguretat Social.
 • Obertura centro de centres de treball.
 • Contractació Laboral: confecció dels contractes de treball, pròrrogues i renovacions i la comunicació dels mateix, així com el plantejament de la millor opció contractual a realitzar, estudiant les diferents modalitats i possibles subvencions i bonificacions.
 • Altes i baixes de treballadors. Variació de dades.
 • Càlcul i confecció de nòmines.
 • Càlcul i confecció de liquidacions i quitances.
 • Confecció i tramitació de parts de malaltia i accident de treball.
 • Cotització Règim General a la Seguretat Social (confecció d’Assegurances Socials) i Autònoms.
 • Declaracions de retencions a compte de l’IRPF (MODELS 145, 111 i 190).
 • Assessorament de convenis laborals.
 • Calendaris Laborals.
 • Anàlisi de costos laborals.
 • Gestió certificat corrent de pagament a la seguretat social.
 • Preparació i assistència Inspecció de treball.
 • Assessorament amb la prestació i capitalització de la desocupació.
 • Càlcul i tramitació de jubilació, prestacions per incapacitat, maternitat, paternitat…
 • Punt PAE 
 • Constitució de Societats Express
 • Constitució de Societats Civils

Com a Gestoria Administrativa col·legiada oferim:

 • Transferències telemàtiques de vehicles.
 • Baixes de vehicles.
 • Duplicats del permís de circulació.
 • Informes de trànsit.
 • Canvi de domicili permís de conduir i permís de circulació.

Pressupost sense compromís

Posa’t en contacte amb nosaltres i estudiarem el teu cas de forma personalitzada