FISCAL/COMPTABLE/MERCANTIL

Assessorem als nostres clients en totes les qüestions relatives a fiscalitat i tributació, tant a nivell particular com a nivell empresarial.

Els principals serveis:

 • Alta d’activitats i gestió censal.
 • Creació d’empreses i constitució de societats.
 • Requeriments , inspeccions, Recursos i Reclamacions administratives davant AEAT.
 • Ajornaments y fraccionaments dels deutes amb hisenda.
 • Confecció i legalització de llibres comptables, i registre d’IVA i IRPF.
 • Confecció i Dipòsit de comptes Anuals en el Registre Mercantil.
 • Assessorament i tancaments comptables.
 • Assistència i elaboració dels diferents impostos:
  • Impost sobre la Renda de les persones físiques.
  • Impost sobre el valor Afegit (IVA)
  • Retencions i pagaments a compte d’IRPF.
  • Impost sobre Patrimoni.
  • Impost sobre Societats.
  • Declaracions informatives i Resums anuals.
  • Operacions intracomunitàries i Intrastat.
  • Impost sobre no Residents.
  • Impost sobre Transmissions Patrimonials.
  • Impost sobre Successions i Donacions.

LABORAL

Assessorament integral a empreses, autònoms i particulars en qualsevol problemàtica derivada del món laboral, i les nostres gestions engloben l’assessorament, consultoria, gestions i tràmits de tots els aspectes legals i administratius.

Oferim entre d’altres serveis:

 • Assessorament Règims de la Seguretat Social: General, Autònoms, Servei Domèstic...
 • Legalització d’empreses
 • Afiliació a la Seguretat Social
 • Contractació Laboral
 • Confecció de nòmines i quitances
 • Cotització Règim General a la Seguretat Social ( TC1 i TC2) i Autònoms
 • Declaracions de retencions a compte de l’IRPF (MODELS 149, 111 I 190)
 • Assessorament de convenis laborals
 • Calendaris Laborals
 • Anàlisis de costos Laborals
 • Tramitació d’Accidents de treball i partes de Incapacitat Temporal
 • Preparació i assistència Inspecció de treball
 • Assistència i Representació davant CMAC i Jutjats.
 • Prevenció de Riscos
 • Assessorament amb la prestació i capitalització de l’atur
 • Jubilacions, invalideses, incapacitats laborals, viudetat, orfandat

TRÀNSIT

Com a Gestoria Administrativa col·legiada oferim:

 • Transferències telemàtiques de vehicles.
 • Baixes de vehicles.
 • Duplicats del permís de circulació.
 • Informes de trànsit.
 • Canvi de domicili permís de conduir i permís de circulació.

ASSEGURANCES

 • Vehicles
 • Vida
 • Llar
 • Empreses i professionals
 • Accidents
 • Responsabilitat civil
 • Salut